skip to Main Content

Adoptiebeleid Veldzorg

Stichting Veldzorg Oosterdel heeft een groot aantal adoptanten. Eigenlijk zijn dat donateurs, maar indertijd is bedacht dat ‘een eiland adopteren’ meer mensen aan zal spreken. Belangstellenden kregen voorheen een eiland ‘toegewezen’ en betaalden een jaarlijks adoptiebedrag, afhankelijk van de grootte van het eiland.

Dat beleid is in 2016 aangepast. Daarbij hadden we de volgende overwegingen:

  • het is veel werk om dit allemaal bij te houden;
  • ‘een eigen eiland’ wekt de suggestie dat de adoptant het eiland mag betreden of bewerken en dat is niet zo.

Vanaf 2016 adopteren adoptanten daarom als het ware het hele landschapsreservaat voor een vast bedrag per jaar, te weten minimaal 150 euro voor privé-adoptanten en minimaal 250 euro voor bedrijfsadoptanten. Adoptanten kregen standaard twee vaarpassen, waarbij de tweede pas op naam gezet kon worden van iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden van de hoofdadoptant.

Het bestuur van Veldzorg heeft het adoptiebeleid in 2020 geëvalueerd en besloten het beleid aan te passen. Het nieuwe beleid gaat in op 1 januari 2021.

Overwegingen

Het bestuur heeft de volgende overwegingen bij de aanpassing van het beleid:

  • Vanaf 2019 hebben we te maken met een grote toeloop van adoptanten. Dat heeft een negatieve kant, namelijk de toenemende drukte in het landschapsreservaat. Al die vaarbewegingen zorgen voor meer golfslag, terwijl de akkerkanten het toch al zo zwaar te verduren hebben met de schade die wordt aangebracht door rivierkreeften en waterratten.
  • Het vaarpassenbeleid is in de loop van de jaren uitgegroeid naar standaard twee vaarpassen per adoptant, waarbij de tweede vaarpas vaak op naam wordt gezet van iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden van de hoofdadoptant.
  • Adoptie is eigenlijk bedoeld als een gift, adoptanten adopteren dus omdat zij het gebied een warm hart toedragen. We hebben gemerkt dat het veel nieuwe adoptanten in eerste instantie te doen is om de vaarpas. Daarom kan het geen kwaad om ‘de bedoeling’ nog een keer goed uit te dragen.
  • Adoptanten kunnen het adoptiebedrag als gift aftrekken van hun inkomstenbelasting, omdat Veldzorg een ANBI-status heeft. Echter, dat kan alleen als er geen tegenprestatie tegenover staat en het ‘automatisch’ verstrekken van een vaarpas kan als zodanig gezien worden. De communicatie hierover passen we daarom aan.
  • De communicatie over de regels rond het broedseizoen kunnen beter: in het broedseizoen (van half maart tot half juli) is een gedeelte van het gebied voor niemand doorvaarbaar. Dit deel van het gebied is dan afgesloten met kettingen.
  • De vaarregels zijn niet bij iedereen bekend. Met name de maximumsnelheid van 6 km/uur wordt veelvuldig overtreden.
  • Er varen veel jongeren met motorboten in het gebied, en vaak veel te hard. Jongeren hebben geen vaarpas, de vaarpas van de ouders is niet geldig voor (inwonende) kinderen.

Communicatie

Het bestuur heeft daarom besloten het adoptiebeleid opnieuw te formuleren en uit te dragen richting bestaande en nieuwe adoptanten.

Na vaststelling door het Bestuur van het aangepaste adoptiebeleid, publiceren we het aangepaste beleid op onze website.

Onze bestaande adoptanten ontvangen in oktober 2020 een e-mail met een korte toelichting en een link naar het nieuwe beleid op onze website. Adoptanten die vanwege het nieuwe (vaarpassen)beleid willen opzeggen, kunnen dat doen voor 1 december 2020.

Vaststelling

Het adoptiebeleid Stichting Veldzorg Oosterdel is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 september 2020.

\


Adoptiebeleid Stichting Veldzorg Oosterdel

Januari 2021

Privé of bedrijf

We maken onderscheid tussen privé-adoptie en bedrijfsadoptie. Privé-adoptanten betalen minimaal 150 euro per jaar en bedrijfsadoptanten betalen minimaal 250 euro per jaar.

Varende monumenten

Volgens oude afspraken ontvangt een klein aantal schippers met een ‘varend monument’ een vaarpas voor 50 euro per jaar. Dit beleid continueren we niet, ook bezitters van een varend monument betalen vanaf 2021 het minimale adoptiebedrag van 150 euro.

Eisen voor vaartuigen

Tegenover de varende monumenten staan de hedendaagse varianten, zoals zodiacs en speedboten, die niet thuishoren in een landschapsreservaat. Verbieden kunnen we het helaas niet, maar in de adoptieovereenkomst geven we de kwestie van de maximumsnelheid, met name voor dit soort snelle boten, extra aandacht.

Op dit moment (vierde kwartaal 2020) wordt in kaart gebracht wat varen met te grote snelheid of met (te) grote, diepstekende boten betekent voor de eeuwenoude oevers. Het kan dus zijn dat er in de toekomst aanvullende eisen worden gesteld aan de grootte en de diepgang van vaartuigen die worden toegelaten in het landschapsreservaat.

Vaarpas

Adoptanten zijn 18 jaar of ouder.

Vanaf 2021 kunnen privé-adoptanten 1 vaarpas op naam ontvangen[1] van de hoofdadoptant. De pas is geldig voor de hoofdadoptant en diens eventuele partner. De vaarpas is niet geldig voor inwonende (minderjarige of meerderjarige) kinderen. Voordat de adoptieovereenkomst wordt afgesloten, bespreken we dit met de hoofdadoptant.

Bedrijfsadoptanten krijgen een pas op naam van het bedrijf. Bedrijfsadoptanten die (substantieel) meer dan 250 euro doneren, kunnen indien gewenst meerdere passen op naam van het bedrijf krijgen, passend bij het donatiebedrag. Het aantal passen is ter beoordeling aan het bestuur van Stichting Veldzorg.

Vaarbeleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het vaarbeleid en de handhaving daarvan.

De maximumsnelheid is 6 kilometer per uur.

Het landschapsreservaat is verboden gebied tussen zonsondergang en zonsopgang.

In het landschapsreservaat mag met een motorboot (ook elektrisch!) alleen gevaren worden met een speciale ontheffing: een vaarpas op naam, die door Stichting Veldzorg alleen wordt verstrekt aan adoptanten en huurders.

Het landschapsreservaat is voor jongeren in motorboten verboden terrein. Zij hebben geen vaarpas en kunnen die ook niet krijgen, tenzij ze 18 jaar of ouder zijn en onder hun eigen naam adopteren of een akker huren. De vaarpas van de ouder(s) is niet geldig voor inwonende kinderen. Er is voldoende water elders in de gemeente waar jongeren wel mogen varen.

Wel mag iedereen – jong en oud – roeien, kanoën en suppen in het landschapsreservaat, zolang het licht is.

Aanleggen

De adoptieakkers (aan de randen van het gebied) mogen niet worden betreden.

Ook de huurakkers zijn verboden terrein, behalve voor de huurder van dat eiland en vrijwilligers van Veldzorg voor onderhoud..

In het midden van het gebied is een recreatie-eiland, met een aanlegsteigertje, voor algemeen gebruik.

De adoptieovereenkomst

Met adoptanten sluiten we, nadat dit via e-mail is afgesproken en we de adresgegevens hebben gekregen, een adoptieovereenkomst af. De tekst van de toelichting in de adoptieovereenkomst luidt als volgt:

  • Het is aan de adoptant om hier gebruik van te maken, Veldzorg staat daarbuiten. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

[1] Pas wordt alleen verstrekt als adoptant dit wenst, het is geen automatische wederdienst.


Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top