skip to Main Content

ALGEMENE GEGEVENS

Stichting Veldzorg Oosterdel
Dorpsstraat 86
1721 BM Broek op Langedijk

Website: www.oosterdel.nl
E-mail: info@oosterdel.nl
KvK nummer: 371 070 92
Fiscaal(RSIN)nummer: 8163 703 82

De stichting heeft sinds 1 januari 2009 de zogenaamde ANBI-status, wat inhoudt dat de stichting door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting voldoet daarmee aan de zogenaamde 90%-eis, wat betekent dat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang.

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van ambachtelijke, cultuurhistorische, tuinbouwkundige, ecologische, waterschapkundige, museale, natuur- en milieu-educatieve, toeristische en zorgkundige waarden, verbonden aan het landschapsreservaat Oosterdel.

BESTUUR

Het volledige bestuur bestaat uit 6 personen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter penningmeester en secretaris.
Bestuursleden en hun functies/aandachtsgebieden vind je hier
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ook toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, dan wel hun plaatsvervangers.

Het bestuur vergadert eenmaal per maand en verder zo vaak als de voorzitter dit wenselijk acht of één van de andere bestuursleden, die daartoe schriftelijk of per mail en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

BELONINGSBELEID

Er zijn geen medewerkers in loondienst.
Geen van de bestuursleden en vrijwilligers ontvangt een vergoeding  voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Gemaakte onkosten kunnen bij de stichting in rekening worden gebracht.

FINANCIËN

De administrateur houdt dagelijks de boeken bij en voorziet de penningmeester maandelijks van een overzicht van inkomsten en uitgaven. De penningmeester en bij zijn afwezigheid de voorzitter, bespreekt dit overzicht in de maandelijkse vergadering zodat het bestuur tijdig eventuele noodzakelijke maatregelen kan nemen.

BIJLAGEN

Back To Top