skip to Main Content

De stichting heeft sinds 1 januari 2009 de zogenaamde ANBI-status, wat inhoudt dat de stichting door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting voldoet daarmee aan de zogenaamde 90%-eis, wat betekent dat de stichting zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen belang.

Beleidsplan

Stichting Veldzorg Oosterdel
Dorpsstraat 86
1721 BM Broek op Langedijk

E-mail: info@oosterdel.nl
KvK nummer: 371 070 92
Fiscaalnummer: 8163 703 82

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Veldzorg Oosterdel (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2014–2020 neer.
De Stichting beheert namens Staatsbosbeheer (eigenaar) het Landschapsreservaat Oosterdel,
bestaande uit ca. 250 eilanden met een totale oppervlakte van 40 hectare. Het totale gebied inclusief open water beslaat 80 hectare. Het gebied ligt bij Broek op Langedijk in de gemeente Langedijk.
Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is, evenals is de periode sinds de oprichting, afhankelijk van subsidiestromen en fondsen die direct of indirect van overheids-organen, zowel Nederlandse als Europese, worden verkregen.
Indien dit wijzigt, zal de Stichting daarop anticiperen en haar beleid aan passen.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van ambachtelijke, cultuurhistorische, tuinbouwkundige, ecologische, waterschapskundige, museale, natuur- en milieu-educatieve, toeristische en zorgkundige waarden, verbonden aan het landschapsreservaat Oosterdel.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het -daar waar van toepassing- in samenhang met elkaar beheren, bewaken en beschermen van dit gebied op een wijze waarbij zoveel mogelijk particuliere initiatieven, door middel van vrijwilligerswerk met steun van professionelen, worden ontplooid en voorwaardenscheppend ondersteund en voorts door al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.
De Stichting is opgericht op zestien mei 2003 voor mr. F.M. de Vries, notaris te Langedijk.
Sinds de oprichting heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur met provinciale en Europese subsidie er in geslaagd het landschapsreservaat Oosterdel zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke staat terug te brengen met als doel de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Landschapsreservaat Oosterdel te herstellen, opwaarderen en versterken. Dit zodat het voldoet aan de volgende omschrijving: cultuurlandschap voor kleinschalige tuinbouwactiviteiten met ruimte voor natuurontwikkeling en extensieve recreatie.
Ook in haar streven om het Landschapsreservaat beschikbaar te stellen voor re-socialisatie projecten, herintreders op de arbeidsmarkt e.d. is de stichting tot nu toe geslaagd. Dit gebeurt op aanwijzingen van het bestuur onder leiding en verantwoordelijkheid van derde partijen.

Per 1 januari 2014 heeft de stichting een samenwerkingsovereenkomst met Agros BV.

De Stichting stelt hiertoe haar gebouw, vaartuigen, gereedschappen e.d. voor een kleine vergoeding ter beschikking.

2. Werkzaamheden

Gerealiseerde projecten

De bouw van een eigen onderkomen bestaande uit werkruimten, kantine en vergaderruimten om van daaruit haar werkzaamheden in en ten behoeve van het Landschapsreservaat Oosterdel te kunnen verrichten. Hiervoor De financiering hiervan is grotendeels met subsidies en via sponsoring in 2008 gerealiseerd.

Project Erfgoed Oosterdel 2009 – 2013.
Hiervoor wordt verder verwezen naar de desbetreffende bijlage.
Regulier onderhoud in het Landschapsreservaat; dit zowel met derde partijen op dagelijkse basis als met inzet van vrijwilligers via maatschappelijke projecten als NLDoet, Make a Difference Day van bedrijven en overheidsinstanties en door serviceclubs als de Lions e.d.
Opzetten biologische tuinderij in het Landschapsreservaat Oosterdel.
In 2012 startte de stichting met een re-integratiebedrijven een 2 jarige proef voor de realisatie van een biologische tuinderij op – in eerste instantie – 6 ha en in 2013 op 12 ha (feitelijk 56 eilanden met een variabele grootte)
Het gebied werd hiertoe in 4 groepen verdeeld, om de verschillende teelten in opeenvolgende jaren mogelijk te maken.
Partijen hadden afgesproken eigen kosten niet uit de opbrengsten van de tuinderij te financieren, omdat in de opstartfase de totaal te maken kosten niet door de tuinderij opgebracht konden worden.
In 2013 werd de overeenkomst voortijdig beëindigd.
Dat al deze werkzaamheden niet onopgemerkt zijn gebleven blijkt uit de volgende onderscheidingen:
–          Zilveren Maanprijs.
Deze prijs wordt  jaarlijks uitgereikt voor ‘baanbrekende activiteiten of het meest geslaagde project op het gebied van natuur, milieu of landschap in Noord-Holland’.
–          Tweede plaats bij de Hedy d’Anconaprijs voor zorgarchitectuur.
–          Westfriesland prijs.
Met het uitreiken van deze prijs toont het Westfries Genootschap haar waardering voor de inzet van de stichting voor het herstel en versterken van de natuur- en cultuurhistorische waarden van Landschap Oosterdel.

Toekomstige activiteiten 

3. Werving van gelden

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet om de benodigde middelen voor het onderhouden van het Landschapsreservaat te verkrijgen.
Naast een contractuele beheervergoeding van Staatsbosbeheer, worden inkomsten verkregen uit de verhuur van haar gebouw voor vergaderingen, bijeenkomsten serviceclubs e.d. en verhuur van akkers aan een instelling van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan (hobby)tuinders. Voorts worden de inkomsten geworven door het werven van mensen als adoptant van een akker die verder door de stichting worden bijgehouden.

In eigen beheer heeft de stichting een 56 eilanden van in totaal 12 ha. voor de teelt van biologische aardappelen en groenten. Het streven is om hier in de toekomst inkomsten te generen door de verkoop van deze producten. Hierbij is samenwerking met een marktpartij noodzakelijk omdat de stichting geen eigen personeel in dienst heeft.

Onderzoek naar stimuleringsfonds agrarisch beheer ter stimulering van het vervolgtraject voor de bioLogische tuinderij duurSaam, als eerste project in de realisatie van meerdere ‘sociale economieën’ rond het beheer en exploitatie van het landschapsreservaat en de ‘hierbij behorende’ sluis.
(Nieuwe) projecten worden vertaald in activiteit, doorlooptijd en geld en worden bijlagen van dit beleidsplan

4. Organisatiestructuur

a. Samenstelling bestuur:
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2019 uit de volgende leden:
  • Voorzitter: de heer G.J.M.W. Arkesteijn
  • Secretaris: mevrouw M.A. Meijer
  • Penningmeester: de heer T.M. Steltenpool
  • het volledige bestuur
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ook toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, dan wel hun plaatsvervangers.
Het bestuur wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door administrateur de heer S. Schoon, coördinator zaalverhuur mevrouw L. Arkesteijn .
De stichting heeft geen personeel in dienst.
b. Gedragscode/vergoedingen:
Het bestuur streeft ernaar tegenstrijdigheden tussen het bestuurslidmaatschap en persoonlijke (financiële) belangen te vermijden. De bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloning. Door hen gemaakte onkosten kunnen bij de stichting in rekening worden gebracht.
De bestuursleden zijn niet direct of indirect aan elkaar verwant.
c. Vergaderingen:
Het bestuur vergadert eenmaal per maand en verder zo vaak als de voorzitter dit wenselijk acht of één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk of per mail en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
d. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):
De stichting heeft sinds 1 januari 2009 de zogenaamde ANBI-status, wat inhoudt dat de stichting door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting voldoet daarmee aan de zogenaamde 90%-eis, wat betekent dat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang.

5. Beheer van gelden

De administrateur houdt dagelijks de boeken bij en voorziet de penningmeester maandelijks van een overzicht van inkomsten en uitgaven. De penningmeester en bij zijn afwezigheid de voorzitter, bespreekt dit overzicht in de maandelijkse vergadering zodat het bestuur tijdig de noodzakelijke maatregelen kan nemen indien dat door de vergadering noodzakelijk wordt geacht.

Het uitgangspunt is hierbij dat de kosten zo minimaal worden gehouden. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur, haar adviseurs en overige vrijwilligers voor eigen rekening genomen.
Voor zover de stichting haar ter beschikking staande gelden  niet direct nodig heeft,  worden deze aangehouden op een niet-risicovolle bankrekening.

Bijlagen

  1. Statuten
  2. Project Erfgoed Oosterdel 2009 – 2013
  3. Beheerplan 2015-2025
Back To Top