skip to Main Content

Reddingsplan Oosterdel

Alkmaarsche Courant 08-11-2022. Roel van Leeuwen. Foto: JJfoto.nl
————-
Partijen met belangen in het Oosterdelgebied hebben de handen ineen geslagen. Ze geven samen de opdracht voor het maken van een plan dat duidelijk moet maken wat er voor nodig is om cultuurhistorisch gebied met de vele akkertjes toekomstbestendig te maken.

Staatsbosbeheer, de Stichting Veldzorg, Museum BroekerVeiling, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Dijk en Waard zijn de ondertekenaars van een samenwerkingsovereenkomst.
Hiermee wordt opdracht gegeven aan een deskundig adviesbureau om te werken aan een plan dat er voor moet zorgen dat de cultuurhistorische waarden in het gebied herkenbaar blijven. Ook moeten de natuurlijke waarden behouden blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld worden en moet het gebied beleefbaar blijven voor inwoners en bezoekers.

Bedreigingen
Het Oosterdelgebied kampt met een aantal bedreigingen. Zo is bijna dertig procent van de oevers van de eilandjes in het gebied beschadigd door sterke oeverafkalving. Van de 214 eilanden zijn er 39 die schade rondom schade blijken te hebben. De afkalving zou vooral te wijten zijn door woelende zoogdieren en rivierkreeften, verkeerd beheer en golfslag door vaarbewegingen.
Bijkomend probleem is dat Stichting Veldzorg, die namens Staatsbosbeheer het Oosterdelgebied beheert, onvoldoende geld heeft om het gebied in stand te houden, laat staan het tij te keren. Onderzoek moet meer duidelijk maken over de oorzaken en welke maatregelen er nodig zijn.

Dat er wat gaat gebeuren, is ook van groot belang voor het Museum BroekerVeiling. Gesteld wordt dat het museum geen toekomst heeft als de cultuurhistorische waarden van het Oosterdelgebied verloren gaan. In de toekomstvisie van het museum is beleving van het Oosterdelgebied een belangrijk onderdeel.
Het gebied maakt als het ware onderdeel uit van de collectie. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om het museum te redden door het een structurele subsidie te geven. Toen al werd ook door raadsleden opgemerkt dat dit geen zin heeft als het Oosterdelgebied niet ook wordt aangepakt.
Het verbeteren van de waterkwaliteit geldt ook als één van de doelen. Het waterlichaam waarin het Oosterdel zich bevindt is binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap aangewezen als één van de prioritaire gebieden met helderwaterdoelen. Bijkomend voordeel is dat de snoek, de blauwe reiger en de fuut – die jagen op de rivierkreeften – gebaat zijn bij helder water.

Het is de bedoeling dat er in februari een adviesbureau wordt geselecteerd. Dit bureau krijgt dan een half jaar – tot oktober – om met een plan te komen. Dan wordt duidelijk wat de kosten zijn en hoeveel de verschillende partijen hieraan kunnen en willen bijdragen. De gemeente laat weten dat er nog geen geld gereserveerd is voor de uitvoering.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top